StNeT Yazılım Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yazılımı 10/12/2003 tarihli 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmıştır. Kamu İdarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile mali sonuç doğuran, öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemler ile garantiler ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içerisinde hesaplara kaydedilerek Yönetim ve Denetim Yetkileri çerçevesinde Kurumun ihtiyaç duyabileceği Mali İşlemlere yönelik analizlerin ek işlemlere gerek kalmadan hazırlanması sağlanır. Yerel Yönetimlerde bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde el değiştirdiğinde ve yok olduğunda muhasebeleştirilerek, raporlama standartları ile hesap planı çerçevesinde düzenlenecek raporların şekil, süre ve türleri itibariyle uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulması sağlanır. Kamu Mali Yönetiminin bir unsuru olarak StNeT Yazılım Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yazılımı kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlere ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için büyük kolaylıklar sunar. Mali verilerin uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşabilirdik ilkeleri çerçevesinde üst yöneticilere sunulması gereken analiz ve istatistiklerin hazırlanması sağlanır. StNeT Yazılım entegre yapısı sayesinde Yerel Yönetimlerin Muhasebe birimlerince gün sonlarında ve ay sonlarında hazırlamaları gereken muhasebe fişleri ve diğer birimlerce yapılan tahakkuk, tahsilat, tahakkuk düzeltme, personel maaş ödemeleri gibi zaman alan işlemleri çok kısa bir sürede otomatik olarak StNeT Yazılım Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe yazılımına entegrasyonu gerçekleştirilir.